Talking: Black Anis “rock” our minds out

The new band “Black Anis” introduce their selves to us with their new single “Don’t leave me”, and they rock our minds out. The front woman of “Black Anis”, Adriana di Antonio, amazed us with her rock metal voice. It feels like we are back in 1981 in some kind of reincarnation of Joan Jett.

Ένα νέο  συγκρότημα το οποίο μετρά περίπου μισό χρόνο ”ζωής”, με ρυθμούς  μπλουζ και ροκ… Πέντε νέα παιδιά τα οποία σαν στόχο έχουν να εξελίξουν την μουσική τους αλλά και να μπορέσουν να την μεταφέρουν στο κοινό. Οι Black Anis μας παρουσιάζουν τους εαυτούς τους και το συγκρότημα τους.

How did the collaboration between all of you come up?

Initially, both guitarists of the band, Orestes Savva and Kyriakos Christodoulides met and first played together for the purposes of an audio recording. The primary goal for both was then creating an integrated band that would base on blues / rock music. The most suitable for this style according to Kyriakos was Frixos Protopapas on drums and Xanthos Pattichis on bass, as they were playing together for another band before. Adriana Di Antonio was the latest addition to the group, thanks to an online video where she was singing. Once they heard her voice, without a second thought, they ask her to join the band. From the very first rehearsal, we felt that there were chemistry and passion, which is important for a band creation.

Πως έγινε η συνεργασία μεταξύ σας;

Αρχικά οι δυο κιθαρίστες της μπάντας, ο Ορέστης Σάββα και ο Κυριάκος Χριστοδουλίδης, γνωρίστηκαν και πρωτόπαιξαν μαζί για τους σκοπούς μιας ακουστικής ηχογράφησης. Πρωταρχικός στόχος και για τους δυο ήταν τότε η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μπάντας που θα είχε ως βάση της την μπλουζ/ροκ μουσική. Οι καταλληλότεροι για το συγκεκριμένο ύφος σύμφωνα με τον Κυριάκο ήταν ο Φρίξος Πρωτόπαπας στα ντραμς και ο Ξάνθος Παττίχης στο μπάσο, καθώς οι τρεις τους έπαιζαν μαζί σε άλλη μπάντα στο παρελθόν. Η Αντριάνα Ντι Αντόνιο ήταν η τελευταία προσθήκη στο γκρουπ, χάρη σε ένα βίντεο στο διαδίκτυο από μια παράσταση που τραγουδούσε. Μόλις το άκουσαν οι υπόλοιποι και χωρίς δεύτερη σκέψη, της προτάθηκε να είναι η φωνή της μπάντας. Απ’ την πρώτη κιόλας πρόβα νιώσαμε πως υπήρχε η χημεία και το ίδιο πάθος απ’ όλους, βασικά στοιχεία στη δημιουργία της μπάντας.

13833562_10153783868309849_1232310267_o

Your first song gave us the feeling that we were listening to “Black Keys” in the female version. How would you call your music?

When you people compare us with such important and far-reaching musical groups such as Black Keys we feel honored. The music is also malleable and ours could be called blues-rock influenced by southern rock. But we believe that our strong card is the mixing of the genres with elements of 90s trip-hop. The presence of resonant effects evokes a unique and different era from the usual sounds.

Το πρώτο τραγούδι σας μας έδωσε την αίσθηση ότι ακούγαμε “Black Keys” στη γυναικεία έκδοση. Πως θα ονομάζατε τη μουσική σας;

Όταν μας συγκρίνουν με τόσο σημαντικά και μεγάλης εμβέλειας μουσικά συγκροτήματα όπως είναι οι Black Keys μας τιμάει ιδιαίτερα.  Η μουσική άλλωστε είναι εύπλαστη και η δική μας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μπλούζ-ρόκ  επηρεασμένη από southern rock. Όμως πιστεύουμε ότι το δυνατό μας χαρτί είναι η μίξη του συγκεκριμένου είδους με στοιχεία από 90s trip-hop. Η ηχηρή παρουσία των εφέ παραπέμπει σε μια μοναδική και διαφορετική ατμόσφαιρα από τα συνηθισμένα ακούσματα.

 

13177508_1743742749178159_8956334512439131765_n
Black Anis front woman, Adriana di Antonio

 

Your song, “Don’t Leave Me” had the impact you expected?

Our song since May has been released until today elicits the best reviews and a positive response, both from people in the music industry in Cyprus and abroad.

Το κομμάτι σας, Don’t Leave Me είχε την απήχηση που περιμένατε;

Το κομμάτι μας από το Μάιο που έχει κυκλοφορήσει μέχρι και σήμερα αποσπάει τις καλύτερες κριτικές και έχει θετική ανταπόκριση τόσο από άτομα της μουσικής βιομηχανίας της Κύπρου όσο και του εξωτερικού.


What are you seeking through this new band?

As a band, we create original compositions with the purpose to be recognized, and for people to be able to distinguish our music. Even for the few remakes that we do, we always make sure to choose alternative pieces in order to adapt it to our style, so we can end up to produce an authentic sound. Through our unceasing work, we seek to compose a complete album.

Τι επιδιώκετε μέσα από αυτό το καινούργιο συγκρότημα;

Ως μπάντα δημιουργούμε αυθεντικές συνθέσεις με σκοπό το κοινό μας να αναγνωρίζει και να διακρίνει τον ήχο μας. Ακόμη και στις ελάχιστες διασκευές που κάνουμε, επιλέγουμε εναλλακτικά κομμάτια και μετέπειτα τα προσαρμόζουμε στο ύφος μας, ούτως ώστε να προκύπτει αυτός ο αυθεντικός ήχος. Μέσα απο την ακατάπαυστη δουλειά μας επιδιώκουμε να συνθέσουμε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ.

And the complex objectives for the near future?

Although newly established, we believe that the band has a style with international identity and that we will try to go outside the borders of Cyprus. The fact that our verse is in English help us to reach out to a wider audience. Recognition of our music is an important factor to keep our music trip.

Και οι στόχοι του συγκροτήματος για το μέλλον;

Αν και νεοσύστατη, πιστεύουμε ότι η μπάντα έχει ύφος με διεθνής ταυτότητα, και με αυτή αποσκοπούμε να βγούμε και εκτός των συνόρων της Κύπρου. Το γεγονός ότι ο στίχος μας είναι ξένος μας βοηθάει να απευθυνθούμε σε ένα ευρύτερο κοινό. Η αναγνώριση της μουσικής μας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να συνεχίσουμε την πορεία μας.

13838551_10153783869359849_210974829_o

How did the proposal for Fengaros festival come up?

Our primary goals as a band were to contact various music festivals both in Cyprus and abroad. ” Fengaros ” is the first positive response that we had. We believe that our sound matches the character of this festival.

Πως προέκυψε η πρόταση για το ¨Φεστιβάλ Φέγγαρος;

Από τους πρώτους μας στόχους ως μπάντα ήταν να επικοινωνήσουμε με διάφορα μουσικά φεστιβάλ τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού. Ο ‘’Φέγγαρος’’ είναι από τις πρώτες θετικές ανταποκρίσεις που είχαμε. Πιστεύουμε ότι ο ήχος μας ταιριάζει με τον χαρακτήρα του συγκεκριμένου φεστιβάλ.

Some people say that in Cyprus we have a musical education. What do you think?

Music education in relation to the broad cultural fortunately there is, in our view, and indeed greatly. Unfortunately, there is no recognition and support attributable to many musicians.

 

13178045_1743742625844838_7753731593643625018_n
Recording session

 

Κάποιοι λένε πως στη Κύπρο έχουμε έστω και στο ελάχιστο μουσική παιδεία. Ποια η γνώμη σας;

Η μουσική παιδεία σε σχέση με την ευρεία πολιτισμική ευτυχώς υπάρχει, κατά την άποψή μας, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς δεν υπάρχει η αναγνώριση και υποστήριξη που αναλογεί σε πολλούς μουσικούς.

Cypriot music industry is almost non-existent due to the size of the island. What steps do you follow as a band to keep alive your music art? 

We do not believe that island’s size is playing any role in relation to the existence of the Cypriot music industry. Is the degree of recognition that eliminates the data. Great talents flowing abroad for bigger recognition and this limits the size of the music industry. Therefore it is a vicious circle.

Η Κυπριακή μουσική βιομηχανία είναι σχεδόν ανύπαρκτη λόγω του μεγέθους του νησιού. Ποια βήματα ακολουθείτε για να επιβιώσει η τέχνη της μουσική σας;

Δεν πιστεύουμε ότι παίζει κάποιο ρόλο το μέγεθος του νησιού σε σχέση με την ύπαρξη της Κυπριακής μουσικής βιομηχανίας. Είναι ο βαθμός αναγνώρισης που εκμηδενίζει τα δεδομένα. Μεγάλα ταλέντα απορρέουν στο εξωτερικό με σκοπό μεγαλύτερης αναγνώρισης και αυτό περιορίζει και το μέγεθος της μουσικής βιομηχανίας. Τουτέστιν είναι ένας φαύλος κύκλος.

 

13179405_1743742732511494_6113548667352447105_n
Black Anis guitarist, Kyriakos Christodoulides

 

What would you change in music today?

With our music, we want to develop the genre that we support and to make widely known in Cyprus. Through our work, we would like to encourage other young musicians to continue to pursue their dreams and never stop creating. Because at the end of the day, music is our culture.

Τι θα αλλάζατε στη μουσική σήμερα;

Με τη δική μας μουσική θέλουμε να εξελίξουμε το είδος που υποστηρίζουμε και να το κάνουμε ευρέως γνωστότερο στα δεδομένα της Κύπρου. Μέσα από τη δουλειά μας θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε κι άλλους νεαρούς μουσικούς να συνεχίσουν να επιδιώκουν τα όνειρα τους και να μην σταματήσουν ποτέ να δημιουργούν. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η μουσική είναι ο πολιτισμός μας.